Суббота, 13.04.2024, 06:09
Вы вошли как Гость | Группа "Гости"Приветствую Вас Гость | RSS

Справочник Профессионала - Directory of professional  16+

Категории раздела
НАШ ОПРОС
Просим Вас указать Вашу принадлежность к той или иной группе:
Всего ответов: 4881
Статистика
 
Рейтинг@Mail.ru
 
 
 
 

Онлайн всего: 2
Гостей: 2
Пользователей: 0
 
Зарег. на сайте
Всего: 1230
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
Из них
Администраторов: 1
Модераторов: 1
Проверенных: 968
Обычных юзеров: 260
Из них
Парней: 896
Девушек: 334
TwitPic
СЕЙЧАС читают:
Форма входа

Каталог статей

Главная » Статьи » Пожарная безопасность » Статьи

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ з пожежної безпеки на підприємстві

Зміст
1. Загальні положення
2. Основні вимоги пожежної безпеки
3. Обов’язки та дії працівників у разі виникнення пожежі
Лист ознайомлення
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Інструкція про заходи пожежної безпеки (далі - Інструкція) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про пожежну безпеку», НАПБ А.01.001-2004 «Правила пожежної безпеки в Ук¬раїні» і встановлює правила дотримання пожежної безпеки в усіх будинках, будівлях, спорудах, виробничих, службових, складських, допоміжних та інших приміщеннях підприємств усіх форм власності та підпорядкування.
1.2. Працівники підприємств, установ та організацій зобов'язані:
дотримуватися вимог пожежної безпеки;
не допускати дій, які можуть призвести до виникнення пожежі;
знати й дотримуватися усіх вимог нормативних актів пожеж¬ної безпеки та цієї Інструкції;
користуватися тільки справними інструментами, приладами, обладнанням, дотримуватися інструкцій з їх експлуатації;
виконувати вказівки керівників та відповідальних за пожежну безпеку;
після закінчення роботи прибирати робочі місця від горючих відходів, знест-румлювати електроспоживачі, які за умовами вироб¬ництва не повинні працю-вати в неробочий час;
уміти застосовувати наявні засоби пожежогасіння, знати по¬рядок дій у разі ви-никнення пожежі.

1.3. Відповідальність за дотримання протипожежного режиму в при¬міщеннях підрозді-лів підприємства покладається на керівників підрозділів та осіб, відповідальних за пожежну безпеку, а в неробочий час - на чергових (охоронців).

1.4. Під час зміни чергові зобов'язані перевіряти:
протипожежний стан приміщень, які вони охороняють;
справність засобів зв'язку, сигналізації та засобів пожежегасіння.

1.5. У разі виявлення порушень вимог пожежної безпеки чер¬говий зобов'язаний повідо-мити керівництво й ужити заходів щодо їх усунення.

1.6. Керівник підприємства зобов'язаний:
контролювати виконання усіма працівниками вимог цієї Інструкції;
проводити інструктажі з питань пожежної безпеки;
періодично перевіряти стан пожежної безпеки на об'єкті та перебіг чергування;
забезпечити утримання у справному стані засобів пожежегасіння та шляхів евакуації.

1.7. Ця Інструкція поширюється на територію, будинки, будівлі, споруди, виробничі, службові, складські, допоміжні та інші при¬міщення підприємства і встановлює осно-вні вимоги до забезпечення пожежної безпеки в них.
Інструкція є обов'язковою для вивчення й виконання всіма пра¬цівниками.
2. ОСНОВНІ ВИМОГИ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ

2.1. Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території
2.1.1. До всіх будівель і споруд слід забезпечити вільний доступ.
2.1.2. Протипожежні розриви між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування тощо повинні відповідати вимогам будівельних норм. Забороняється захаращувати їх, використовувати для складування матеріа-лів, улаштування сто¬янок транспорту.
2.1.3. Сміття та відходи необхідно регулярно вивозити у спеціально відведені для цього місця.
2.1.4. Проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зов-нішніх стаціонарних пожежних драбин, пожежного інвентарю, обладнання та засобів пожежегасіння повинні бути завжди вільними, утриму¬ватися справними й перебува-ти в задовільному стані будь-якої пори року.
2.1.5. Забороняється зменшувати нормативну ширину проїздів.
2.1.6. На території на видних місцях повинні бути розміщені таб¬лички із зазначенням на них порядку виклику пожежної охорони, знаки із зазначенням місць установлення первинних засобів пожежегасіння.
2.2 Вимоги пожежної безпеки щодо утримування будинків, буді¬вель, споруд та приміщень
2.2.1. Для всіх будинків, будівель, споруд тощо та приміщень виробничого, складського призначення й лабораторій необхідно визначати категорії вибухопожежної та по-жежної небезпеки за ОНТП 24-86 і класи зон за ДНАОП 0.00.1-32-01 «Правила бу-дови електро¬установок. Електрообладнання спеціальних установок (ПБЕ)».
2.2.2. На вхідних дверях у зазначених приміщеннях слід розмі¬щати таблички із зазначен-ням категорії вибухопожежної та пожеж¬ної небезпеки та класу зони.
2.2.3. Усі будинки, будівлі, споруди та приміщення повинні своє¬часно очищатися від горючого сміття, відходів виробництва й по¬стійно утримуватись у чистоті.
2.2.4. Меблі й обладнання слід розміщати так, щоб забезпечу¬вався вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення. Навпро¬ти дверного прорізу необхідно залишати прохід, який повинен дорівнювати ширині дверей, але не менше 1,0 м.
2.2.5. За наявності в приміщенні лише одного евакуаційного ви¬ходу дозволяється перебувати в ньому не більше 50 осіб.
2.2.6. Евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші тощо) й виходи слід постійно утримувати вільними, нічим не захаращувати.
2.2.7. Забороняється:
влаштовувати кладові чи інші допоміжні приміщення під схо¬довими маршами;
знімати з дверей пристрої для самозачинення, фіксувати такі двері у відчиненому положенні;
зберігати, в тому числі тимчасово, інвентар та різні матеріа¬ли у тамбурах вихо-дів, у шафах (нішах) для інженерних комунікацій;
замикати на замки та зачиняти на інші запори, що погано відчиняються з сере-дини, зовнішні евакуаційні двері під час пере¬бування в будинку людей. За не-обхідності встановлення на вікнах приміщень, де перебувають люди, ґрат, останні повинні розкрива¬тися, розсуватися або зніматися. Під час перебування в цих при¬міщеннях людей грати повинні бути розкриті (розсунуті, зняті).
2.2.8. Установлювати глухі (незнімні) грати дозволяється в касах, складах та інших при-міщеннях, де це передбачено нормами й правилами, затвердженими в установле-ному порядку.
2.2.9. Заряджання та перезаряджання вогнегасників повинно виконуватися відповідно до інструкції з їх експлуатації. Перезаряд¬жанню підлягають також вогнегасники із зірваними пломбами.
2.2.10. Усі працівники зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками та внутрішніми пожежними кранами.
2.2.11. Горище, венткамери, електрощитові та інші технічні приміщення не повинні використовуватися не за призначенням (для зберігання меблів, устаткування, інших сторонніх предметів).
2.2.12. Двері горищ, підвальних приміщень, технічних поверхів, венткамер, електрощитових слід утримувати замкненими. На две¬рях цих приміщень повинно бути вказане місце зберігання ключів.
2.2.13. Стан вогнезахисної обробки слід перевіряти не рідше одного разу на рік зі складанням акта перевірки.
2.2.14. У разі перепланування приміщень, зміни їх функціональ¬ного призначення слід дотримуватися протипожежних вимог чин¬них нормативних документів будівельного та технологічного про¬ектування.
2.2.15. Зберігання різних речовин і матеріалів у складських приміщеннях повинно здійснюватися з урахуванням їхніх пожежонебезпечних фізико-хімічних властивостей і сумісності. Спільне зберігання легкозаймистих і горючих рідин з іншими матеріалами (речовина¬ми), зберігання кислот у місцях, де можливе їх стикання з речо¬винами органічного походження, не дозволяється.
2.2.16. У складських приміщеннях матеріали необхідно зберігати на стелажах або укладати в штабелі, залишаючи між ними прохо¬ди завширшки не менше 1,0 м. Відстань між стінами та штабеля¬ми повинна становити не менше 0,8 м.

2.2.17. Зберігання матеріалів навалом та впритул до приладів і труб опалення не дозволяється.
2.2.18. У підвальних приміщеннях не дозволяється зберігати й застосовувати легкозаймисті й горючі рідини (далі - ЛЗР і ГР), балони з газами, карбід кальцію, інші речовини й матеріали, що мають підвищену вибухопожежонебезпеку.
2.2.19. Приміщення, де використовуються персональні комп'юте¬ри, слід оснащувати переносними вуглекислотними або порошко¬вими вогнегасниками місткістю 3,0л із розрахунку: один вогне¬гасник на кожні 20м2 площі підлоги захищуваного приміщення. Персональні комп'ютери після закінчення роботи на них повинні відключатися від електромереж.
2.2.20. Спецодяг працюючих із лаками, фарбами та іншими ЛЗР і ГР слід своєчасно прати й ремонтувати, зберігати у розвішеному вигляді в металевих шафах, установлених у спеціально відведених приміщеннях.
2.3. Заходи пожежної безпеки під час застосування відкрито¬го вогню
2.3.1. Розводити багаття, застосовувати відкритий вогонь на те¬риторії та в приміщеннях забороняється.
2.3.2. Електрозварювальні та інші роботи, пов'язані із застосу¬ванням відкритого вогню, допускаються тільки з письмового доз¬волу керівника (власника) або особи, яка виконує його обов'язки.
2.3.3. Дозвіл на проведення вогневих робіт належить оформля¬ти напередодні проведен-ня цих робіт. До проведення вогневих робіт допускаються тільки кваліфіковані пра-цівники, які мають при собі посвідчення газоелектрозварника та посвідчення про проход¬ження пожежно-технічного мінімуму. Виконувати вогневі роботи дозволяєть-ся тільки після вжиття заходів щодо забезпечення по¬жежної безпеки при справному газо електрозварювальному облад¬нанні. Вогневі роботи повинні негайно припиня-тися на вимогу відповідального за їх безпечне проведення та органів державного пожежного нагляду.
2.4. Правила утримування технічних засобів протипожежного за¬хисту
2.4.1. Будівлі й приміщення повинні оснащуватись установками пожежної сигналізації (УПС) та автоматичними установками пожежогасіння (АУП) відповідно до вимог чинних нормативних доку¬ментів.
2.4.2. Усі установки повинні бути справними, утримуватися в робочому стані та мати сер-тифікати відповідності.
2.4.3. Для утримування в робочому стані УПС та АУП слід виконувати такі заходи:
технічне обслуговування для збереження показників безвідмов¬ної роботи на весь термін служби;
матеріально-технічне (ресурсне) забезпечення для безвідмов¬ної роботи в усіх режимах експлуатації, підтримання і своєчасне відновлення робочого стану;
опрацювання необхідної експлуатаційної документації для обслуговуючого та чергового персоналу.
Організації, які здійснюють технічне обслуговування, мон¬таж і налагодження уста-новок, зобов'язані мати ліцензію на право виконання цих робіт.
2.4.4. Будинки й приміщення повинні бути обладнані система¬ми протидимного захисту, технічними засобами оповіщення про пожежу та засобами зв'язку відповідно до ви-мог будівельних норм.
2.4.5. Мережі протипожежного водопроводу повинні забезпечу¬вати нормативні витрати й напір води.
2.5. Утримування інженерного обладнання
2.5.1. Силове й освітлювальне електроустаткування, електропро¬водка та інші споживачі електро-енергії повинні виконуватися та експлуатуватися відповідно до ПУЕ, ПБЕ та Правил техніч-ної екс¬плуатації електроустановок споживачів (ПТЕ).
2.5.2. Електропроводка, розподільні пристрої, апаратура, електро¬обладнання, вимірювальні при-лади, а також запобіжні пристрої різного типу, рубильники та інші пускові апарати й прист-рої слід монтувати на негорючих основах (текстоліт, гетинакс та інші матеріали).
2.5.3. Для загального відключення силових і освітлювальних мереж складських приміщень, архівів та інших подібних приміщень необхідно встановлювати пристрої відключення ззовні вказаних приміщень на негорючих стінах.
2.5.4. Розподільні електрощити, електродвигуни та пускорегулю¬вальні апарати необхідно періодично оглядати та очищати від пилу. Приєднання нових споживачів електричної енергії (електродвигунів та іншого електрообладнання) повинно проводитися з відома відповідального за експлуатацію електрогосподарства. Зіпсовані електроапарати та прилади, які можуть спричинити коротке замикання, слід терміново ремонтувати або заміняти на інші.
2.5.5. Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані із зазначенням номінального струму вставки (клеймо заводу-виробника або електричної лабораторії). Використання саморобних некаліброваних плавких вставок забороняється.
2.5.6. Електроустаткування й електроапаратуру ущільненого та захисного виконання необхідно систематично перевіряти на герметичність, при цьому особливу увагу слід звертати на стан ущільнювальних прокладок.
2.5.7. Настільні лампи, вентилятори, холодильники та інші електроприлади слід умикати в мережу тільки через справні штепсельні розетки й електрошнури.
2.5.8. Експлуатація тимчасових електромереж забороняється.
2.5.9. Заміри опору ізоляції в силових та освітлювальних мере¬жах необхідно проводити не рідше одного разу на два роки.
2.5.10. Забороняється встановлення електропобутових приладів (телевізорів, холодильників тощо) в нішах меблів.
2.5.11. Під час вечірньої перевірки службових приміщень і робо¬чих кабінетів черговий електрик зобов'язаний знеструмити електрообладнання, електроапаратуру та інші електричні прилади, пе¬ребування яких у нічний час під напругою необов'язкове.
2.5.12. Обігрівання приміщень повинно здійснюватися тільки цен¬тральним водяним опаленням.
2.5.13. Приміщення вентиляційних установок слід завжди утриму¬вати в чистоті. У разі виникнення пожежі потрібно негайно вимк¬нути (відключити) вентиляційну систему (за відсутності її аварійно¬го відключення).
2.5.14. Вентиляційні камери, шахти та повітроводи необхідно очищати від горючих пред-метів і пилу не рідше ніж 2 рази на рік та після капітального ремонту. Зберігання горючих матеріалів у вентиляційних камерах та використання камер для інших потреб забороняється.
2.5.15. Під час експлуатації побутових кондиціонерів забороняється:
використовувати як опорні конструкції горючі елементи рам (у разі встановлен-ня кондиціонера у віконному прорізі);
кустарно (самотужки) переобладнувати кондиціонери;
заміняти триполюсні штепсельні роз'єднувачі на двополюсні;
встановлювати кондиціонери у внутрішніх протипожежних пе¬регородках та стінах.
2.5.16. Відпрацьовані ЛЗР і ГР, стоки речовин, які під час взає¬модії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази (карбід каль¬цію та інші), зливати до каналізаційної мережі забороняється.
2.6. Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчен¬ня роботи
2.6.1. Після закінчення роботи працівники повинні впорядкувати робочі місця, зачинити вікна й вимкнути електроживлення приладів та обладнання, якими вони користува-лися (настільні лампи, дру¬карські та лічильні машинки, вентилятори, побутові кон-диціонери, комп'ютери, радіоприймачі й т. ін).
2.6.2. Відповідальний за пожежну безпеку після закінчення ро¬боти зобов'язаний оглянути приміщення, пересвідчитись у тому, що нема порушень, які можуть призвести до пожежі, перевірити відключення електроприладів, обладнання, освітлення.

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ДІЇ ПРАЦІВНИКІВ У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ
3.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожен працівник зобов'язаний:
негайно повідомити про це пожежно-рятувальну службу за телефоном «01», вказати при цьому точну адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, а також своє прізвище;
вжити (по можливості) заходів щодо евакуації людей і матері¬альних цінностей, гасіння пожежі з використанням наявних вогне¬гасників та інших засобів пожежегасіння;
повідомити про пожежу керівника (власника).
3.2. Керівник (власник), якого повідомлено про виникнення пожежі, зобов'язаний:
перевірити, чи викликана пожежно-рятувальна служба;
перевірити, чи людей оповіщено про пожежу;
вимкнути (за необхідності) струмоприймачі та вентиляцію;
у разі загрози життю людей негайно організувати їх евакуа¬цію, вивести за межі небезпечної зони всіх осіб, які не беруть участь у ліквідації пожежі;
забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі;
організувати зустріч підрозділів пожежно-рятувальної служби, надати їм допомогу під час локалізації та ліквідації пожежі.
3.3. Після прибуття на пожежу пожежних підрозділів забезпе¬чити безперешкодний доступ їх до місця виникнення пожежі.
3.4. Якщо є потерпілі, необхідно подати першу (долікарську) допомогу, викликати лікаря або вжити заходів щодо транспортування їх у найближчий медичний заклад.Источник: http://otipb.ucoz.ru/publ/6
Категория: Статьи | Добавил: otipb (03.06.2009) | Автор: otipb W
Просмотров: 56185 | Комментарии: 7 | Теги: ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ | Рейтинг: 4.5/20
Всего комментариев: 7
08.02.2012
7. Сергей   [Материал]
Инструкция утверждается приказом по предприятию, а ещё создаётся журнал в котором ставят подписи ознакомленные сотрудники.

12.01.2012
6. ТаріК   [Материал]
да да дякую,також допомогли при написанні переддипломної практики)
Ответ: Завжди будь ласка. Заходьте ще

06.12.2011
5. Игорь   [Материал]
Как она утверждается? Приказом или как посадовые подписями в шапке и усе?

18.10.2011
4. Женька   [Материал]
///
Ответ: Многозначительно и загадочно! smile

28.07.2011
3. Сергей   [Материал]
пришлите на этот адрес эту интсрукцию

30.03.2011
2. lizochka*   [Материал]
очень помогло)))))большое спасибо)

16.02.2011
1. Инна   [Материал]
как можно скачать???????????
Ответ: ТОлько скопировать текст с браузера!

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]
Поиск по сайту

2

Новое в блогах